Leave Your Message
Iýmit bagy kagyz tagtasy

Iýmit bagy kagyz tagtasy

Floresan aklaýjy maddalar, senagat fbb-iň aklyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin goşulýar, ýöne bu goşundy adamyň bedenine zyýanly bolany üçin, floresan aklaýjy serişdelere rugsat berilmeýäriýmit derejeli tagta.


Iýmit derejeli tagta sarymtyl reňkde bolýar, sebäbi düzüminde floresan aklaýjy maddalar ýok we esasan iýmit bilen baglanyşykly gaplamalarda ýa-da ýokary derejeli kosmetiki ene we çaga önümlerinde ulanylýar.


Iň köp iýmit derejesi GCU (Allyking kremi ) gaty ýeňil bolanda gowy çap etmek, gaýtadan işlemek we şekillendiriş mümkinçiliklerini üpjün edýär. QS kepilnama synagyndan, yzygiderli galyňlygy, berkligi we floresan aklaýjy serişdesi ýok. Iýmit bilen ýakyn aragatnaşykda bolan derman gutularyny, gündelik zatlary we ş.m. gaplamakda, sowadyjylarda we doňduryjylarda saklanýan önümleriň gaplanyşynda köplenç ulanylýar. Daşky gurşaw ülňülerine laýyklykda suw geçirmeýän we çyglylyga garşy häsiýetleri almak üçin film bilen örtülip bilner.